کارخانه ذغالشوئی نور

شرکت

کک پزی جلالیه

شرکت

کک پزی گرمازای

شرکت


فرش خرم آرایی

شرکت

کک سازی چشمه سار

شرکت

کارگاه فردایش ودانه بندی منیزیت

شرکت