صنایع پلی اتیلن چشمه ساز

شرکت

آبگستر مازندران

شرکت

پلی اتیلن

شرکت

دهنادی

شرکت


لوله سازی شرق

شرکت

زهرائی

شرکت

صنایع آتی قطعه سپاهان ( گیتی سپند )

شرکت

مهندسی پیمان اتیلن

شرکت


بهان چین

شرکت

پارت پلاست

شرکت

تهران یاسوج

شرکت

تولیدی و صنعتی ایران پاش

شرکت