سیلیساز

شرکت

سولفور سدیم ایران

شرکت

کربنات سدیم سمنان(سهامی خاص)

شرکت

پیرو شیمی

شرکت


نمک طبی ایران

شرکت

سدیمان آزما

شرکت

املاح معدنی ایران

شرکت

بازرگانی توانگر-پیروی

شرکت


نوید الکتریک

شرکت

معدنی املاح ایران (تابان)

شرکت

شرکت سها ترانس

شرکت

معدنی رامه سمنان

شرکت