کپور زرد پر

شرکت

تعاونی پرورش ماهی

شرکت

تعاونی 241 چشمه ساران

شرکت

سردآب رستم آباد

شرکت


استخر پرورش ماهیان گرم آبی فتحعلی قشلاق

شرکت

پرورش ماهی گرم آبی سد خاکی کشت و صنعت

شرکت

مرکز تکثیر و پرورش آبزیان اصفهان

شرکت

پرورش ماهی گرم آبی سد خاکی قره قیه

شرکت


کارپ ماهی

شرکت

قزل پولک

شرکت

مزرعه افسری

شرکت

انجمن صنفی تولید کنندگان ماهیان سردآبی ایران (رنگین کمان)

شرکت