نخ رنگ همدان

شرکت

دست پوش

شرکت

تولیدی پرنیا

شرکت

آریا نخ

شرکت


ریسندگی و بافندگی سیمین

شرکت

ریسندگی وبافندگی گل ریس

شرکت

نان نخل

شرکت

هرمز نختاب

شرکت


تعاونی 324 گونی بافی اوباتیک

شرکت

موکت ترمه

شرکت

ریسندگی و بافندگی سیلک باف

شرکت

ریسندگی و بافندگی قیطان

شرکت