تولیدی تکسرام

شرکت

شرکت اتوموتیو پارت

شرکت

آجرنسوزتهــــران

شرکت

صنایع کوره ایران

شرکت


Tak Ceram

شرکت

Outomotive Part

شرکت

Ajor Nasouz Tehran

شرکت

Bornak Ind.

شرکت


Iran Kooreh Industrial

شرکت